Privacybeleid

KNSF Vastgoed II B.V., gevestigd aan Kruitpad 16, 1398 CP te Muiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.dekrijgsmanmuiden.nl Kruitpad 16
1398 CP Muiden

Tel.: 0294-466608

Persoonsgegevens die wij verwerken

KNSF Vastgoed II B.V. (hierna te noemen ‘KNSF’) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Woonplaats
  • Gezinssamenstelling
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door iets bij te voegen bij een aanmelding, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders/de voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige (jonger dan 16 jaar), neem dan contact met ons op via info@dekrijgsmanmuiden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KNSF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief, (reclame)folder en/of andere promotionele/marketingmedia
  • Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening/verkoopbegeleiding te kunnen uitvoeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

KNSF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNSF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KNSF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van de persoonsgegevens van 36 maanden na notariële levering van de laatste woning, bouwkavel c.q. ligplaats in én na afronding van project De Krijgsman Muiden.

Delen van persoonsgegevens met derden

KNSF deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht c.q. partners waarmee wij een overeenkomst hebben, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KNSF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt KNSF uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Vanwege het inrichten, beheren en onderhouden van onze informatie- en communicatietechnologie hebben tevens andere derden de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens. Het is deze derden uitdrukkelijk niet toegestaan uw persoonsgegevens actief te gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van diverse software en digitale platforms (zoals bijvoorbeeld Microsoft en MailChimp) om dit mogelijk te maken.

Partijen waarmee wij samenwerken om onze dienstverlening/verkoopbegeleiding uit te voeren en voor wie uw persoonsgegevens (al dan niet actief verstrekt) in te zien zijn, zijn:

Brockhoff Makelaars
Eefje Voogd Makelaardij
Streefkerk Makelaars
Dura Vermeer Bouw Midden West B.V.
DAGB
Invisa Automatisering B.V.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KNSF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KNSF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekrijgsmanmuiden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KNSF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KNSF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekrijgsmanmuiden.nl o.v.v. ‘melding betreffende privacy-beleid’.